Uw partner bij Insolventies
Persoonlijk, Flexibel en Deskundig

Lees verder

 Over ons

Nederpel De Block & Partners B.V. is in 2004 gestart met het verlenen van diensten, destijds exclusief gericht op curatoren. Wij bieden ondersteuning op een breed vlak ten behoeve van een efficiënte en effectieve afwikkeling van faillissementen.

Met een klein team van zeven breed geschoolde en ervaren financiële-, fiscale- en IT-deskundigen zijn wij in staat om snel en accuraat op te treden en de curator vanaf aanvang te begeleiden bij het brede scala aan activiteiten, dat curator na het uitspreken van het faillissement tegemoet komt.

Inmiddels zijn wij in meer dan 1.000 faillissementen van toegevoegde waarde geweest. Hierdoor hebben wij een ruime kennis en ervaring opgebouwd in vrijwel alle sectoren.

De omvang van de faillissementen varieerde daarbij van klein tot (zeer) groot. Niet zonder trots kunnen wij vermelden dat wij onder andere in de faillissementen van Kroymans, ECI, Mexx, Halfords en MS Mode de curator ondersteund hebben bij de veiligstelling van data en het financiële- en fiscale onderzoek.

Met onze praktische aanpak kunnen wij snel schakelen, waarbij de lijnen kort zijn. Onze aanpak vertaalt zich vaak in een toename van de omvang van de boedel en draagt bij aan het rechtmatigheidsonderzoek. Vanzelfsprekend zijn wij bekend met het insolventierecht en de Insolad praktijkregels.

Graag maken wij nader kennis met u en nodigen u daarvoor van harte uit contact met ons op te nemen.

 

 

Onze diensten

Wij bieden een breed scala aan diensten aan, met name gericht op de insolventiepraktijk. De afgelopen jaren heeft bewezen dat onze werkzaamheden voor de curator van toegevoegde waarden zijn. Hierdoor wordt de kans op een positieve boedel vergroot en de kwaliteit van het rechtmatigheidsonderzoek bevordert. Hieronder vindt u een verwijzing naar onze diensten.

 

btn-1-financieel   btn-2-advies   btn-3-fiscaal   btn-4-admini   btn-5-data

 
 
 
 
 

tmb-1-financieelFinancieel onderzoek

Info Scan: Een Info Scan ziet op een eerste financiële analyse van de administratie. In een heldere en overzichtelijke rapportage wordt het verloop van de voor de boedel van belang zijnde activa- en passiva posities weergegeven. Daarbij wordt bezien of aan de boekhoudplicht voldaan is en of er eerste aanwijzingen zijn voor paulianeus handelen of onbehoorlijk bestuur.

Total Scan: Bij een Total Scan is er sprake van een uitgebreider boekenonderzoek naar onregelmatigheden in de administratie. Vaak worden ook de files en het e-mailverkeer in het onderzoek betrokken. Er wordt een feitenonderzoek op detailniveau uitgevoerd, waarbij er naast de aandachtspunten die in een Info Scan behandeld worden, ook oog is voor mogelijke bevoordeling van derden, verrekeningen etc.

Specifiek financieel onderzoek: Naast een beoordeling van de gehele administratie, kunnen wij ook onderzoek doen naar één of meerdere specifieke onderwerpen. Wij overleggen in een dergelijke situatie met de curator hoe de meeste toegevoegde waarde verkregen kan worden, tegen minimale kosten.

tmb-2-adviesAdvies en waardering

In een pre-pack of faillissementssituatie kan er een zeer diverse behoefte bestaan aan financiële ondersteuning. Wij kunnen de curator ondersteunen met de aanlevering van relevante financiële data bij de verkooponderhandelingen. Indien gewenst kunnen doorstartscenario’s worden doorgerekend en liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Wij hebben ervaring met de waardering van activa en ondernemingen bij doorstart of verkoop. Desgewenst kunnen wij de curator ook bijstaan bij de feitelijke onderhandelingen.

nederpel-icons_18Fiscale ondersteuning

Wij kunnen de curator behulpzaam zijn bij het inzichtelijk maken van de fiscale positie. Wij verzorgen op praktische wijze de fiscale aangiften vaak in vooroverleg met de belastingdienst. Het belang van de boedel is daarbij bepalend. Hierbij beoordelen wij ook of de opgelegde naheffingsaanslagen correct zijn, bepalen zo nodig aan de hand van de administratie de juiste posities en verzorgen voor de curator het overleg met de belastingdienst.

tmb-2-adviesAdministratieve ondersteuning

In diverse faillissementen zijn wij de curator behulpzaam geweest bij de afwikkeling van de boedeladministratie. Dit kan zowel zien op de vastlegging van de activiteiten in de periode dat de curator de exploitatie voortzet, als de berekening van het exploitatieresultaat over deze periode. Ook de financiële afwikkeling van de door de curator aangegane verplichtingen kan hierbij door ons verzorgd worden. Daarnaast ondersteunen wij met regelmaat de curator bij de debiteurenincasso.

tmb-5-dataVeilig- en beschikbaar stellen van data

Een succesvolle afwikkeling van een faillissement start met de juiste en volledige veiligstelling van de relevante data. Wij maken, zo nodig in samenwerking met de aan onze organisatie gelieerde gespecialiseerde IT-onderneming Insolvit de administraties zichtbaar voor de curator. Ook als deze in eerste instantie onvindbaar of niet toegankelijk lijken. Desgewenst maken wij de data voor de curator op afstand doorzoekbaar en benaderbaar.

 
 
 
 
 

Insolvit logo ontwerp zonder subtitel

Het veiligstellen van de digitale data (financiële administratie, files, e-mails, etc.) is van groot belang en vormt de basis voor een goede afwikkeling van elk faillissement. Wij verzorgen deze werkzaamheden in samenwerking met de aan ons gelieerde gespecialiseerde onderneming insolvit. Data-recovery, het voor de curator op afstand beschikbaar stellen van data etc. zijn activiteiten die wij snel, praktisch en in een beveiligde omgeving kunnen verzorgen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar insolvit.nl.

Anderen over ons

“Nederpel de Block & Partners werkt snel, nauwkeurig, brengen een ondoorgrondelijke administratie in een zeer korte tijd naar een voor de curator inzichtelijk geheel en leggen daarbij in een toelichting de vinger op de zere plek(ken), en dat alles voor een zeer redelijke prijs”.
Curator, Noord-Holland


“Nederpel De Block & Partners levert financiële kennis van hoog niveau, waardoor je als curator snel inzicht krijgt in de financiële gang van zaken. Door hun uitgebreide kennis en grote ervaring op het gebied van faillissementen weten zij de administratieve pijnpunten snel en duidelijk verwoord in kaart te brengen”.
Curator, Utrecht


“Nederpel de Block & Partners vormt een onmisbare extra hand voor de curator bij de afwikkeling van een faillissement”.
Curator, Noord-Holland


“Met Nederpel De Block & Partners weet je je als curator gesteund door ervaren financieel specialisten, die ook op IT-gebied hun sporen in faillissementen verdiend hebben. Zij zijn van grote waarde bij het faillissementsonderzoek”.
Curator, Zuid-Holland

Contact NDB&P

 Hollandse Kade 3, 1391 JD, Abcoude, Nederland

(+31) (0)294 288 606
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux